Obchodní podmínky

Aleš Řičánek, se sídlem Šrámkova 426/8, 638 00 Brno-Lesná, IČ: 74145444, pro smlouvy o dílo uzavřené jím coby podnikatelem

I.Úvodní ustanovení

 Nebyly-li písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto obchodní podmínky pro smlouvy o dílo vydané Alešem Řičánkem, se sídlem Šrámkova 426/8, 638 00 Brno-Lesná, IČ: 74145444, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1) zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „OP“) smluvní vztahy vznikající mezi Alešem Řičánkem, se sídlem Šrámkova 426/8, 638 00 Brno-Lesná, IČ: 74145444 (dále také jen jako „AŘ Podlahy“ a/nebo „zhotovitel), jako zhotovitelem a objednatelem uvedeným v uzavřené smlouvě o dílo (dále také jen „smlouva o dílo“). OP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, přičemž podepsáním smlouvy o dílo objednatel potvrzuje bez výhrad a připomínek svůj souhlas s těmito OP; odchylná ujednání obsažená ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto OP.

 II.Zastoupení smluvních stran

 Zhotovitel a objednatel jsou oprávnění určit své zástupce, kteří jsou jednotlivě a/nebo v plném rozsahu zmocněni k tomu, aby za ně činili úkony v souvislosti s plněním dle smlouvy o dílo. Ukončení uděleného zmocnění, popř. nové jmenování zástupců musí být písemně sděleno druhé smluvní straně a je vůči ní účinné až po doručení písemného prohlášení o této skutečnosti druhé smluvní straně.

III.Platební podmínky a fakturace

1/ Objednatel je povinen uhradit cenu díla řádně a včas.

2/ Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části o více jak 10 dní od sjednaného dne splatnosti, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně budoucích plnění, která podle ujednání smluvních stran měla při obvyklém běhu věcí nastat.

3/ Není-li ve smlouvě nebo v protokole o předání díla dohodnuto jinak – případné reklamace nemají odkladný účinek na povinnost objednatele zaplatit cenu díla v plné výši a ve sjednané lhůtě pro úhradu ceny díla.

4/ Cena díla může být zhotovitelem změněna zejména v případě:

  • Rozšíření předmětu plnění nad rámec rozsahu díla definovaném v položkovém rozpočtu/nabídce zhotovitele či změně rozsahu díla na základě požadavku objednatele; změnou předmětu plnění díla se rozumí zejména požadavek objednatele na provedení takových dodávek a montáží, které nejsou nijak obsaženy v položkovém rozpočtu/nabídce zhotovitele
  • zákonné změně sazby DPH
  • objeví-li se při provádění díla potřeba činností v ceně nezahrnutých, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, případně byly předvídatelné v menším rozsahu

5/ Objednatel bere na vědomí, že k ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši podle platných právních předpisů účinných v den uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.Dodací podmínky

 1/ Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas.

2/ Dojde-li k prodloužení termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele, je objednatel povinen umožnit uskladnění produktů vyrobených a určených k provedení díla (dále jen produkty), v prostorách, které na své náklady zajistí, přičemž nese plnou odpovědnost za jejich ztrátu, poškození a/nebo zničení. V opačném případě má zhotovitel právo účtovat objednateli skladné a veškeré náklady tímto vzniklé a objednatel je povinen vyúčtované skladné a náklady zhotoviteli uhradit.

3/ Dojde-li k prodlení s termínem dodání z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, které neumožní realizaci díla, bude dohodnut s objednatelem nový termín plnění. V takovém případě se nejedná o prodlení zhotovitele.

V.Práva a povinnosti zhotovitele

 1/ Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném termínu a obstará vše, co je k provedení díla potřeba, není-li ve smlouvě o dílo ujednáno jinak.

2/ Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, poruší-li objednatel smlouvu o dílo podstatným způsobem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména prodlení s placením faktur (včetně zálohových) o více než 20 dní, neposkytnutí dostatečné součinnosti mající za následek nemožnost splnění závazků zhotovitele ve sjednaném termínu, místě, množství a kvalitě.

3/ Zhotovitel je povinen na místě realizace díla zachovávat čistotu a pořádek.

4/ Zhotovitel je povinen vyklidit místo realizace díla do 3 pracovních dnů po dokončení a předání díla.

VI.Práva a povinnosti objednatele

 1/ Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro provedení díla, zejména pak:

  1. a) umožnit zhotoviteli přístup na místo realizace díla z důvodu seznámení se s místem a zaměřením díla, které je nutnou podmínkou pro řádnou realizaci díla
  2. b) umožnit zhotoviteli provést realizaci díla, tzn. zejména zabezpečit dostatečný přístup k místu určenému pro realizaci díla
  3. c) být přítomen v místě plnění při předání a převzetí díla
  4. d) zajistit na místě realizace díla body elektrické energie a vody a umožnit jejich bezplatného užívání zhotoviteli

2/ Objednatel je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na místo realizace díla za účelem převzetí díla a při jeho převzetí provést kontrolu díla za účelem zjištění zjevných vad.

3/ Případné vady díla je objednatel povinen uvést do protokolu o předání díla.

4/ Objednatel je oprávněn požadovat bezplatné odstranění vad díla, na které se vztahuje záruka, a které zjistí a řádně a včas uplatní v záruční době.

5/ Odstoupí-li objednatele od smlouvy o dílo, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli tu část díla, kterou vzhledem k její povaze není možno vrátit zhotoviteli nebo tak lze učinit pouze za vynaložení nepřiměřeně vysokých nákladů (již namontovaná část díla).

6/ Objednatel není oprávněn postoupit pohledávky a/nebo převést závazky vyplývající ze smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

VII.Předání a převzetí díla

1/ Zhotovitel je oprávněn plnit předmět díla kdykoliv během lhůty, která je ve smlouvě určena.

2/ Po úplném zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele k protokolárnímu převzetí díla.

3/ Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící v užívání díla. V takovém případě je dílo přebíráno s „výhradami“. Tyto vady a nedodělky uvede objednatel do protokolu o předání díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky do 30-ti dnů od podpisu protokolu o předání díla. Pokud bude vada nebo nedodělek spočívat v dodávaném produktu nebo jeho části (praskliny, škrábance apod.), bude s objednatelem sjednán termín odstranění vady dodatečně, a to bez zbytečného odkladu po podpisu protokolu o předání díla, a to s ohledem na dodací lhůty materiálu potřebného k opravě.

4/ O předání a převzetí díla bude objednatelem a zhotovitelem sepsán zápis o předání díla.

5/ Objednatel je v souladu s ust. § 2605 zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění povinen od zhotovitele dílo převzít, a to s výhradami či bez výhrad. Odmítne-li objednatel dílo od zhotovitele převzít či neposkytne zhotoviteli nezbytnou součinnost vedoucí k převzetí díla, má se za to, že dílo bylo objednateli předáno bez výhrad, a to ke dni, kdy mělo být dílo dle výzvy zhotovitele k předání díla objednateli předáno.

6/ Dojde-li ke zpoždění a/nebo zastavení provádění díla z důvodu porušení smluvních povinností objednatelem, bude objednateli předána provedená část díla. Zároveň bude zhotovitelem fakturou vyúčtována cena provedeného díla. Zhotovitel je v takovém případě dále oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody z důvodu nemožnosti dokončení díla pro překážky na straně objednatele. V případě, kdy objednatel odmítne nedokončené dílo převzít, bude objednateli, na adresu uvedenou v této smlouvě zaslána výzva k převzetí dokončení části díla objednatelem, a to ve lhůtě nejméně deset dnů ode dne odeslání výzvy. Pokud objednatel nedokončené dílo v této lhůtě nepřevezme – dílo se považuje za předané v poslední den takto stanovené lhůty.

 VIII.Záruka

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku v délce 2 let. Tato záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny  neodborným zacházením objednatele či třetí osoby, neoprávněným zásahem objednatele či třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.

2/ Záruka běží ode dne předání díla objednateli nebo ode dne, kdy objednateli vznikla povinnost dílo převzít a objednatel dílo v rozporu se smlouvou o dílo a/nebo těmito OP nepřevzal.

3/ Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen si dílo prohlédnout, zkontrolovat množství a jakost a ihned oznámit zhotoviteli zjevné vady. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mohly být zjištěné objednatelem již při převzetí díla.

4/ Nedodržením podmínek a pokynů zhotovitele pro údržbu a užívání díla ztrácí objednatel nebo oprávněný vlastník nároky vyplývající z poskytnuté záruky.

5/ Pro případ, kdy dílo bude vykazovat vadu nebránící běžnému užívání a tato vada se ukáže neodstranitelnou a výměna prvku by sebou vzhledem k charakteru vady nesla nepřiměřeně vysoké náklady, je objednatel místo výměny prvku oprávněn požadovat pouze přiměřenou slevu z ceny díla.

6/ Dojde-li k jakémukoli zásahu do předmětu díla bez jeho vědomí či souhlasu pozbývá platnosti záruka v plném rozsahu.

IX.Odstoupení od smlouvy

 1/ Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně, smlouvě o dílo a těchto OP. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení smluvní straně, které se odstoupení od smlouvy týká.

2/ Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

3/ Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené od smlouvy odstoupit v případě, že:

  • v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o úpadku objednatele, případně byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
  • objednatel porušil své závazky ze smlouvy podstatným způsobem

X.Smluvní pokuty

1/ Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla nebo jeho části, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

2/ Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla za každý den prodlení maximálně však do výše 0,01% ze sjednané ceny díla.

3/ Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

 XI.Další ujednání

 1/ Zhotovitel má vůči objednateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta úroky z prodlení. Ustanovení § 1971 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.

2/ Při vydávání a předkládání dlužních úpisů a kvitancí se neuplatní domněnky, které stanoví občanský zákoník (jak je specifikováno níže), nýbrž platí jen to, co je v takovém dlužním úpisu, resp. kvitanci výslovně napsáno. Vydá-li zhotovitel potvrzení o splnění dluhu (kvitanci) týkající se pouze jistiny, neuplatní se domněnka podle § 1949 odst. 1 věty třetí občanského zákoníku, že bylo vyrovnáno také příslušenství pohledávky, není-li to v kvitanci výslovně uvedeno. Vystaví-li zhotovitel nebo předloží-li objednatel při opakovaných plněních z téhož právního důvodu kvitanci na plnění splatné později, neuplatní se domněnka podle § 1950 občanského zákoníku, že objednatel splnil také to, co bylo splatné dříve. Obdrží-li objednatel dlužní úpis bez kvitance, neuplatní se domněnka podle § 1952 odst. 2 občanského zákoníku, že byl dluh splněn. Vydá-li zhotovitel objednateli kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis, aniž by objednatel dluh splnil, nedochází k prominutí tohoto dluhu. Je-li objednatel vůči zhotoviteli spoludlužníkem a vydá-li zhotovitel jednomu ze spoludlužníků kvitanci nebo vrátí-li mu dlužní úpis na celý dluh, neuplatní se domněnka podle § 1995 odst. 2 občanského zákoníku, že zhotovitel prominul dluh všem dlužníkům.

XII. Doručování

 1/ Smluvní strany se dohodly, že pro doručování veškerých písemných zásilek platí následující ujednání.

2/ Smluvní strany si budou doručovat písemnosti na jejich adresu uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo, pokud si písemně prokazatelným způsobem neoznámí doručovací adresu jinou. Taková změna je účinná až okamžikem prokazatelného doručení písemného oznámení příslušné smluvní strany o změně doručovací adresy, pokud v něm není stanoveno datum pozdější.

3/Smluvní strany konstatují, že nevyplývá-li z textu smlouvy výslovně jinak, budou písemné dokumenty doručovat osobně, doporučenou poštovní zásilkou či kurýrem nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany se zavazují zajistit pravidelné přebírání pošty na svých doručovacích adresách.

XIII. Závěrečná ustanovení

1/ Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k úhradě ceny díla, a že na něj nebyl podán návrh na zahájení insolvenčního řízení a že jeho finanční situace nenasvědčuje tomu, že by takovýto návrh na něj mohl být podán.

2/ Závazkové vztahy mezi smluvními stranami, neupravené ve smlouvě o dílo nebo v těchto OP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném ke dni uzavření smlouvy o dílo.

3/Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2020

V Brně dne 1.1.2020

Aleš Řičánek