ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady vydává Aleš Řičánek za účelem informování zákazníků a dalších smluvních partnerů o způsobu zpracování a ochrany osobních údajů.

Aleš Řičánek zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále také jen jako „GDPR“).

 1. Identifikace správce osobních údajů

Aleš Řičánek Podlahy
Šrámkova 8, 638 00 Brno
IČ: 74145444
Tel: 604230526
E-mail: aricanek@seznam.cz
Odpovědná osoba pro oblast zpracování a ochrany osobních údajů:
Aleš Řičánek

 1. Jak jsou osobní údaje získávány?

Osobní údaje se k nám dostávají od obchodních partnerů a zákazníků, kteří poptají naše zboží nebo služby a dále také při předsmluvních aktivitách, uzavírání a plnění smluv.

 1. Kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • Vaše identifikační údaje sloužící k Vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci (např. jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ)
 • kontaktní údaje umožňující kontakt s Vámi (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z Vaší strany (použití osobních údajů za účelem personálních řízení apod.)
 1. Rozsah a délka zpracovávaných osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu, nebo které jsme shromáždil jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi a dále potom na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v právu vymáhat pohledávky, náhradu škody a jiné nároky, které by mohly vzniknout v průběhu trvání smluvního vztahu jsou uchovávány po dobu 5 let od ukončení smluvního vztahu, v případě soudního řízení potom po celou dobu trvání řízení.

Osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu budou obecně zpracovávány do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.

Osobní údaje jsou na základě oprávněného zájmu zpracovávány za účelem šíření obchodních sdělení v rámci vlastní marketingové činnosti a reklamy. Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 5 let.

Osobní údaje, které zpracováváme v rámci používání kamerového systému se záznamem, jsou uchovávány pouze několik dní a poté se záznam přemazává novým. Delší doba archivace záznamů z kamerového systému je přípustná,  vyplynulo-li by ze záznamů, došlo k protiprávnímu zásahu do našeho majetku či jiných našich práv a chráněných zájmů.

 1. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro tyto účely:

 • Plnění smluv, tedy zejména dodání zboží a služeb, na základě právního titulu splnění smlouvy, a to po dobu trvání záručních, reklamačních a jiných lhůt;
 • Podpora prodeje produktů a/nebo služeb (marketingové účely), na základě právního titulu oprávněného zájmu, a to po dobu, dokud náš oprávněný zájem trvá;
 • Účely stanovené ve Vámi udělovaném souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě právního titulu souhlasu a po dobu uvedenou v souhlasu.
 1. Kategorie subjektů osobních údajů
 • zákazníci
 • dodavatelé
 • zaměstnanci
 • uchazeči o zaměstnání
 • jiné osoby, které jsou ve smluvním vztahu s námi
 1. Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou zavedené postupy a mechanismy k jejich zabezpečení a ochraně, zejména:

 • Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně stanovený a výše uvedený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
 • Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů, a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům
 • dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem identifikovaným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji tak činí pouze v souladu s účelem zpracování a mají povinnost dodržovat mlčenlivost.
 1. Kategorie příjemců a zpracovatelé osobních údajů
 • poskytovatelé a správci IT systémů, subjekty zajišťující účetní, právní a další služby
 • poskytovatelé doručovacích a poštovních služeb
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

Nepředáváme žádné osobní údaje mimo území EU ani mezinárodním korporacím.

 1. Práva subjektů údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména tyto práva:

 • právo na přístup k Vašim osobním údajům,
 • právo opravit či doplnit své osobní údaje,
 • právo požadovat omezení jejich zpracování,
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání Vašich osobních údajů,
 • právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů,
 • právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů,
 • právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“),
 • právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Právo na úpravu a doplnění

Své osobní údaje můžete doplnit či upravit.

Právo na opravu

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Právo na přístup

Můžete nás požádat, abychom Vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:

 • Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů
 • Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů
 • Kdo, kromě nás, jsou příjemci Vašich osobních údajů
 • Plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy
 • Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
 • Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

Právo na výmaz

Dále můžete žádat, abychom údaje o Vás vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za Vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
 2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
 3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů
 4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
 5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
 6. Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Právo na vznesení námitky

Pokud na Vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů. Tuto námitku můžete vznést pomocí prostřednictvím kontaktů uvedených na naší webové stránce.

Právo na omezení zpracování

Pokud:

 • popíráte přesnost Vašich osobních údajů,
 • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně,
 • my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků, nebo pokud jste
 • vznesl/a námitku dle předchozího bodu, máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů.

V takovém případě můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze s Vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

Právo na podání stížnosti

V případě, že máte dojem, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Přesto budeme rádi, pokud se nejprve obrátíte na vás a vše společně vyřešíme k Vaší spokojenosti.

V případě, že se chcete na něco zeptat či zjistit podrobnější informace, jsme tu pro Vás a rádi Vám vše vysvětlíme.